OD 1. APRILA 2018. GODINE NE PODNOSI SE PORESKA PRIJAVA PDPO/S U SLUČAJU KADA SE PRIMENOM ODREDABA UOIDO POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NE PLAĆA U REPUBLICI SRBIJI

Datum objave: 17-03-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 20/2018 objavljen je Pravilnik i izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica čije odredbe stupaju na snagu 1. aprila 2018. godine.

 

Najvažnija izmena Pravilnika odnosi se na to da isplatilac prihoda od 1. aprila 2018. godine nema obavezu da podnosi poresku prijavu na Obrascu PDPO/S u slučaju kada primenom odredaba UOIDO ne postoji obaveza plaćanja poreza na dobit po odbitku u Republici Srbiji na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen UOIDO i da je stvarni vlasnik prihoda, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. U skladu sa navedenim, kada isplatilac prihoda u momentu isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen UOIDO i da je stvarni vlasnik prihoda, a porez na dobit po odbitku se ne plaća u Republici Srbiji, nema obavezu podnošenja Obrasca PDPO/S, što do ovih izmena Pravilnika nije bio slučaj.

 

Takođe, Pravilnikom je propisano da se u slučajevima u kojima postoji obaveza podnošenja Obrasca PDPO/S, isti podnosi u roku od tri dana od dana isplate prihoda što je u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 

Prema tome, od 1. aprila 2018. godine porez na dobit po odbitku se plaća i poreska prijava na Obrascu PDPO/S se podnosi u roku od tri dana od dana isplate prihoda.

 

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje poreza koji se plaća po odbitku na prihode koji su ostvareni počev od 1. aprila 2018. godine.

 

Detaljnije o svim izmenama Pravilnika možete se informisati od 20. marta u elektronskom paketu IPC.FiP i online aplikaciji ipcpropisi.rs, odnosno od 26. marta u štampanim izdanjima časopisa Revizor br. 8 i Budžet br. 8, kao i na IPC jednodnevnim savetovanjima:

- u Beogradu, 19. marta 2018. godine i

- u Novom Sadu, 26. marta 2018. godine.