OD 30. APRILA 2018. GODINE NEMA OBAVEZE PEČATIRANJA PODNESKA PODNETIH PORESKOJ UPRAVI

Datum objave: 15-05-2018


U skladu sa Zaključkom o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privrednog prava ("Službeni glasnik RS" br. 28/2018) – br. 030-1585/2018-2 od 30. aprila 2018. godine omogućeno je da poreski obveznici, prilikom podnošenja podnesaka Poreskoj upravi (zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, predstavki, prigovora, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja) više ne koriste pečatosim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.

 

U tom smislu podnesak podnet Poreskoj upravi mora biti samo potpisan od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje (zakonski zastupnik, ovlašćeno lice, punomoćnik i sl.).