Odložen rok primene Pravilnika o elektronskoj fakturi - sa 1. januara 2022. na 1. februar 2022. godine

Datum objave: 04-01-2022


Izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja ("Službeni glasnik RS", broj 132/2021) koje su stupile na snagu 31.12.2021. godine, odložena je primena ovog Pravilnika sa 1. januara 2022. godine na 1. februar 2022. godine. To znači, da se ovaj Pravilnik koji propisuje:

  • minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021),
  • slučajeve u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni,
  • slučajeve u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura,
  • formu i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura,
  • način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura,
  • način primene standarda elektronskog fakturisanja,

primenjuje od 1. februara 2022. godine.