Omogućena je primena SEF-a od 11. aprila 2022. godine

Datum objave: 09-04-2022


Poslednjom dopunom Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura ("Službeni glasnik RS", br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) od 8.4.2022. godine, predviđa se da subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora (obveznici primene E-fakture), kao i dobrovoljni korisnici SEF-a, mogu koristiti SEF i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.

Takođe, korišćenje podataka iz SEF-a biće omogućeno i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.