Omogućeno je iskazivanje podataka u Obrascu EZPPPDV u okviru korisničke aplikacije za fiskalizaciju

Datum objave: 30-01-2024


Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za evidentiranje povraćaja PDV stranom putniku. Navedeno korisničko uputstvo doneto je u skladu sa izmenama Pravilnika o PDV, koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine.

Na osnovu izmena u članu 224. ovog pravilnika prodavac - obveznik PDV, koji je obveznik fiskalizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, dužan je da vodi posebnu evidenciju o izvršenom prometu dobara iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, za koji je izdao zahtev putnika za povraćaj PDV i to u elektronskom obliku, iskazivanjem podataka u Obrascu EZPPPDV u okviru korisničke aplikacije za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave.

Podsećamo da se podaci u Obrascu EZPPPDV iskazuju u roku od sedam dana od isteka poreskog perioda u kojem je primljen overeni original zahteva putnika za povraćaj PDV, što znači da su prodavci - obveznici PDV u obavezi da do 7. februara 2024. godine evidentiraju podatke za primljene overene original zahteve putnika za povraćaj PDV u toku januara 2024. godine.