Otežan rad Portala javnih nabavki

Datum objave: 10-01-2023


Kancelarija za javne nabavke je objavila obaveštenje da je 10. januara 2023. godine došlo do otežanog rada Portala javnih nabavki, da je u toku rad na otklanjanju uočenog problema i da će blagovremeno obavestiti o preduzetim aktivnostima.

Podsećamo na odredbe člana 87. stav 1. tačka 3) i stava 5. ZJN na osnovu kojih je naručilac dužan da produži rok za podnošenje prijava ili ponuda i to za najmanje četiri dana, ako Portal javnih nabavki nije bio dostupan u toku perioda od četiri sata pre isteka roka za podnošenje prijava ili ponuda.