Počinje primena Zakona o digitalnoj imovini

Datum objave: 28-06-2021


Krajem prošle godine stupio je na snagu Zakon o digitalnoj imovini ("Službeni glasnik RS", broj 153/2020) čija primena počinje 29. juna 2021. godine.

U periodu od stupanja na snagu do početka njegove primene, NBS je donela podzakonska akta kojima se detaljno uređuju:

  • postupak davanja dozvole za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za davanje te dozvole,
  • uslovi za odobrenje belog papira pri izdavanju virtuelnih valuta,
  • mere za sprečavanje zloupotreba na tržištu virtuelnih valuta,
  • postupak davanja saglasnosti NBS,
  • način izračunavanja minimalnog kapitala pružaoca usluga povezanih sa virtuelnim valutama,
  • način vršenja nadzora nad pružaocem usluga i drugim subjektima nadzora,
  • uslovi upravljanja informaciono-komunikacionim sistemom pružaoca usluga,
  • uspostavljanje i vođenje odgovarajuće evidencije imalaca virtuelnih valuta.

Posebno se osvrćemo na mogućnost prihvatanje digitalne imovine u zamenu za prodatu robu i/ili pružene usluge u trgovini na malo. Ovu uslugu može da pruža trgovac koji je, da bi svojim potrošačima ponudio mogućnost plaćanja robe i/ili usluga u digitalnoj imovini, prethodno angažovao specijalizovanog pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom (koji ima dozvolu nadzornog organa za pružanje ove usluge), koji će u zamenu za prihvaćenu digitalnu imovinu trgovcu, na njegov tekući račun, uplatiti odgovarajući iznos dinara.

Zakonom je propisano da NBS vrši nadzor u delu koji se odnosi na virtuelne valute, a Komisije za hartije od vrednosti u delu koji se odnosi na digitalne tokene.