Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu za korisnike budžetskih sredstava

Datum objave: 05-06-2020


U skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 57/2020) koja je stupila na snagu 16. aprila 2020. godine, pomeren je rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za one obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, i to za 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja.

To znači da korisnici budžetskih sredstava koji imaju obavezu da podnesu poresku prijavu i poreski bilans za 2019. godinu to treba da urade najkasnije do 4. avgusta 2020. godine. Međutim, ukoliko poreski obveznik podnese poresku prijavu ranije, dužan je da u roku kada podnese poresku prijavu plati i obavezu poreza na dobit.

Uplata poreza na dobit vrši se na uplatni račun javnih prihoda: 840-711211843-73 - Porez na dobit pravnih lica.

Pravo na poresko oslobođenje korisnici budžetskih sredstava ostvaruju ukoliko, između ostalog, ukupan godišnji iznos ličnih primanja koji je (u poreskom periodu u kom se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje) isplaćen svim licima - zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima (a koji u sebi ne sadrži porez i doprinose na teret zaposlenih), nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici (bruto iznos) u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike - 1.819.536,00 dinara ("Službeni glasnik RS", broj 16/2020).

Napominjemo da korisnici budžetskih sredstava kojima su ukinuti podračuni sopstvenih prihoda i koji nisu u obavezi da sastavljaju Obrazac 2 - Bilans prihoda i rashoda (ti podaci se nalaze u glavnoj knjizi odgovarajućeg trezora), pri čemu su sredstva koja su se na te podračune uplaćivala postala javni prihodi, nisu obveznici poreza na dobit pravnih lica, dakle ne podnose praznu poresku prijavu.