POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA - ROK 1. SEPTEMBAR 2017. GODINE

Datum objave: 30-08-2017


U skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 99/2016) koje se u delu izveštavanja o učinku programa primenjuju počev od 1. januara 2017. godine predviđena je obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izveštavanja o učinku programa za sve direktne korisnike i to kako republičkog, tako i loklanog nivoa vlasti.

 

Direktni korisnici budžeta Republike i organizacije za obavezno socijalno osiguranje, odnosno lokalne vlasti u skladu sa članom 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015 i 99/2016) prvi put ove godine imaju obavezu dostavljanja izveštaja o učinku programa za prvih šest meseci 2017. godine.

 

Krajnji rok za dostavljanje polugodišnjih izveštaja je 1. septembar (petak) 2017. godine. Polugodišnji izveštaji o učinku programa dostavljaju se na Obrascu za polugodišnji izveštaj o učinku programa za 20xx godinu koji je dat kao Prilog br. 2 u okviru Uputstva za praćenje i izveštavanje o učinku programa (opširnije pogledati ovde)

 

Uz predlog finansijskog plana za 2018. godinu svi direktni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu da, kao prilog dostave i izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine. Na taj način informacije koje sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine predstavljaju važan faktor prilikom usvajanja finansijskih planova direktnih korisnika za narednu godinu, a takođe i za izradu predloga zakona, odnosno odluke o budžetu za 2018. godinu.