Pomeranje rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika

Datum objave: 30-03-2020


Uredbom o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 47/2020) koja je stupila na snagu 29.3.2020. godine, utvrđuje se pomeranje rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta autonomnih pokrajina, budžeta jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i konsolidovanog izveštaja Republike Srbije i konsolidovanih izveštaja gradova, za 2019. godinu, propisanih odredbama člana 78. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019 - u daljem tekstu: Zakon), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

U tom smislu, rok da:

  • direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripreme godišnji izveštaj i podnosu ga Upravi za trezor,
  • direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike sastave konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta i podnosu ga Upravi za trezor;
  • Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca sastavi konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta i podnosu ga Upravi za trezor,

umesto do 31. mart - pomera se na rok od 15 radnih dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Isto tako, rok da:

  • direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripreme godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnosu ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije,
  • direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti sastave konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta, koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnosu ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije,

umesto do 31. mart - pomera se na rok od 15 radnih dana od dana prestanka vanrednog stanja;

Svi drugi rokovi koji se odnose na donošenje odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, izradu nacrta zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije, dostavljanje predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije i odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, sastavljanje i dostavljanje konsolidovanog izveštaja Republike Srbije, kao i pripremu nacrta odluke o završnom računu budžeta lokalne vlast, dostavljanje predloga odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa obrazloženjem, usvajanje odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti, kao i  sastavljanje i dostavljanje konsolidovanog izveštaja grada pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja.