Portal Centralnog registra je dostupan za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje

Datum objave: 13-11-2018


Centralni registar je izdao obaveštenje da je Portal za obveznike Centralnog registra od 13.11.2018. godine dostupan za rad u punom kapacitetu.

Rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti Centralnog registra. Produženi rok će se sukcesivno skraćivati u narednom periodu.