Postupak registrovanja za pristup SEF, način pristupanja i korišćenja SEF i način korišćenja podataka koji su dostupni u SEF

Datum objave: 12-07-2021


Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura ("Službeni glasnik RS", broj 69/2021) koji stupa na snagu 17. jula 2021, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, propisuju se:

  • način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura,
  • način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura, kao i
  • način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura ("Službeni glasnik RS" br. 7/2018, 59/2018 i 8/2019). Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura ("Službeni glasnik RS", broj 87/2020).

Opširnije o ovoj temi pročitajte u časopisima Revizor br. 16 i Budžet br. 14, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.