Povećanje minimalne zarade u 2020. godinu

Datum objave: 11-09-2019


Vlada Republike Srbije je dala predlog da se minimalna zarada za 2020. godinu,  poveća za 11,1%.

Predlog je dat u skladu sa projekcijama daljeg ekonomskog rasta naše zemlje.

Sa ovim povećanjem nova cena rada, po satu, bila bi 172,50 dinara (sada je 155,30 dinara), pa bi nakon preračuna minimalna zarada iznosila 30.022 dinara (sada 27.022 dinara).

Naime, prema članu 112. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (Odluka US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje)) minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije  u narednom roku od 15 dana.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

S obzirom da članovi Socijalno-ekonomskog saveta na sednici nisu postigli dogovor o povećanju minimalne cene rada za 2020. godinu, a u skladu sa članom 112. Zakona o radu, Vlada RS doneće Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine na sednici koja će se održati 13. septembra 2019. godine.  

O novom iznosu minimalne cene rada i obračunu minimalne zarade detaljno ćemo vas informisati odmah nakon donošenja navedene odluke u časopisima REVIZOR broj 19 i BUDŽET broj 19.

Takođe, u cilju rasterećenja poslodavaca Vlada RS je predložila ukidanje doprinosa za PIO fond od 0,5% na teret poslodavca, kao i povećanje neoporezivog dela zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara.

Na ovaj način očekivano rasterećenje privrede iznosilo bi 13,1 milijardi dinara, odnosno 111 miliona evra.

Što se tiče javnog sektora, Vlada RS predlaže ukidanje Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 116/2014 i 95/2018) te će tako, počev od 2020. godine moći da se povećaju i zarade zaposlenih u javnim preduzećima.

Imajući u vidu da su reprezentativni sindikati tražili da se minimalna zarada poveća za preko 20%, a Unija poslodavaca za 6%, prve reakcije predstavnika sindikata i poslodavaca, nakon predloga Vlade RS su pozitivne jer bi se na osnovu povećanja minimalne zarade (što je za poslodavce dodatni izdatak) poslodavcima smanjili izdaci za PIO fond 0,5%, a istovremeno bi se povećao i neoporezivi deo zarade.

Kako je najavljeno, cilj Vlade RS je da se u narednom periodu pored povećanja minimalne zarade i povećanja plata u javnom sektoru, povećaju i penzije.