Povećanje plata za korisnike budžetskih sredstava, odnosno korisnike sredstava OSO od plate za januar 2022. godine

Datum objave: 10-12-2021


Prema poslednjim izmenama i dopuni člana 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021 - u daljem tekstu: Zakon) koje stupaju na snagu 10.12.2021. godine, predviđa se povećanje plata počev od plate za januar 2022. godine, i to:

  • zaposlenima u Ministarstvu odbrane - za 8%,
  • zaposlenima u zdravstvenim ustanovama - za 8%,
  • zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite - za 8%,
  • zdravstvenim radnicima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija - za 8%,
  • zdravstvenim radnicima u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije - za 8%,
  • ostalim zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje (osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika) - za 7%.