PPP PRIJAVA SE POČEV OD 2016. GODINE VIŠE NE PODNOSI

Datum objave: 04-01-2016


Poreska uprava je, 31. decembra 2015. godine, na svojoj internet strani http://www.poreskauprava.gov.rs/, objavila Obaveštenje u vezi sa podnošenjem pojedinačne poreske prijave (na Obrascu PPP) i uvođenjem šest novih elektronskih prijava koje navodimo u celosti.

"Obaveštavamo poreske obveznike isplatioce prihoda da zbog pune primene sistema objedinjene naplate poreza po odbitku tokom cele 2015. godine, počev od 2016. godine više nemaju obavezu podnošenja pojedinačne poreske prijave.

Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, isplatioci prihoda podnosili su do 31. januara tekuće godine za sve isplate prihoda u prethodnoj godini.

Sledeće godine Poreska uprava uvodi šest novih elektronskih prijava. Reč je o prijavama za:

1. porez na premije neživotnih osiguranja,

2. doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava,

3. samooporezivanje fizičkih lica,

4. poreskoj prijavi za ispunjavanje obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom,

5. porez na dobit po odbitku i

6. poreskoj prijavi na dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica.

Takođe, sledeće godine očekuju nas nova aplikativna rešenja za poreske prijave preduzetnika koji vode poslovne knjige, kao i za administraciju poreskih prijava za nasleđe ili poklon. U punom jeku su i aktivnosti na razvoju novog sistema naplate i novog poreskog računovodstva.

Završavamo izgradnju ambijentalnih uslova za rezervnu lokaciju računskog centra što će omogućiti kontinuiran rad informacionog sistema u slučaju nepredviđenih havarija ili otkaza."