Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Datum objave: 04-12-2019


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predloženim zakonom, između ostalog, predviđa se uvođenje novih instituta u režim zaštite zaposlenih, koji se prvenstveno odnose na obezbeđivanje veće zaštite zdravlja i proširivanje kruga lica koja uživaju zaštitu. Takođe, predložen je širi krug lica koja imaju obaveze i odgovornosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uvođenjem lica koja se samozapošljavaju.

Bitnu novinu, koja je predviđena Predlogom zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, predstavlja promena naziva lica za bezbednost i zdravlje na radu u naziv savetnik za bezbednost i zdravlje na radu, kada poslove obavlja kod poslodavca u visoko rizičnim delatnostima i saradnik za bezbednost i zdravlje na radu, kada poslove obavlja kod poslodavca u manje rizičnim delatnostima, sa detaljno utvrđenim poslovima navedenih lica.

Predviđena je odgovornost poslodavca usklađena sa Direktivom 89/391/EEZ, tako da se poslodavac ne oslobađa obaveza i odgovornosti u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu određivanjem drugog lica ili prenošenjem svojih obaveza i odgovornosti na drugo lice.

Predložene su novine koje se između ostalog odnose na elaborat o uređenju gradilišta i prijavu o početku rada, koji se mogu dostaviti u formi elektronskog dokumenta, zatim zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa lekarskim pregledom zaposlenog, kao i da se Izveštaj o povredi na radu može podneti i elektronskim putem.

Detaljnije o predloženom zakonu možete se informisati u časopisu Pravnik i IPC elektronskim paketima.