Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

Datum objave: 05-11-2019


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu za 2020. godinu koji je upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje. U skladu sa zakonskom procedurom, a prema rokovima utvrđenim budžetskim kalendarom, očekuje se usvajanje Predloga zakona koji će stupiti na snagu po objavljivanju u "Službenom glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine. Prema Predlogu zakona predviđeni su prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu i njegovo izvršavanje, kao druga pitanja vezana za sprovođenje fiskalne politike za narednu godinu (obim zaduživanja, davanje garancija, upravljanje javnim dugom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava i sl.).

Detaljnije o Predlogu Zakona u narednom broju časopisa BUDŽET i IPC elektronskim paketima.