Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Datum objave: 07-11-2020


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predložene izmene predviđaju:

  • da su otvoreni i alternativni investicioni fondovi, koji su bez svojstva pravnog lica, obveznici poreza na imovinu kad su imaoci prava, držaoci ili korisnici nepokretnosti na koje se porez po tom osnovu plaća;
  • da je stopa amortizacije, za koju se može umanjiti vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, jednaka za sve nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
  • proširenje perioda u kome je ostvaren promet nepokretnosti čije su cene od uticaja na utvrđivanje prosečnih cena (kao elementa za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu), sa devetomesečnog na dvanaestomesečni;
  • kad u najopremljenijoj i najneopremljenijoj zoni nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u propisanom periodu, pa se prosečne cene u tim zonama određuju na osnovu prosečnih cena u graničnim zonama, predlaže se da se kao prosečna cena u najopremljenijoj zoni utvrđuje ona cena koja je u graničnoj zoni najviša, a u najneopremljenijoj zoni ona koja je u graničnoj zoni najniža;
  • da se za svrhu utvrđivanja poreske osnovice pomoćni objekti razvrstavaju u istu grupu nepokretnosti sa garažama;
  • da se poresko oslobođenje ostvaruje za površinu zemljišta pod objektom na koji se porez plaća i kad je objekat dat drugim licima radi ostvarivanja prihoda;
  • proširenje predmeta oporezivanja porezom na nasleđe i poklon i na nasleđe i poklon digitalne imovine;
  • da su otvoreni investicioni fond i alternativni investicioni fond, bez svojstva pravnog lica, obveznici poreza na nasleđe i poklon kad nasleđem ili poklonom steknu imovinu koja je predmet oporezivanja tim porezom;
  • da od 1. januara 2022. godine porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu jedinice lokalne samouprave - organizacione jedinice nadležne za utvrđivanje, naplatu i kontrolu njihovih izvornih prihoda;
  • da su otvoreni investicioni fond i alternativni investicioni fond, bez svojstva pravnog lica, obveznici poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu imovine koja je predmet oporezivanja tim porezom.

O svim predloženim izmenama Zakona o porezima na imovinu detaljno se možete informisati u narednom broju časopisa Revizor, kao i IPC elektronskim paketima.