Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Datum objave: 18-10-2019


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predložene izmene predviđaju:

  • propisivanje obaveze rezidentnom pravnom licu koje se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih lica da podnosi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe,
  • usklađivanje sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima u vezi sa priznavanjem rashoda banke u visini iznosa duga koji snosi banka u skladu sa navedenim zakonom,
  • da prihod od prodaje po osnovu otuđenja imovine iz člana 27. aktuelnog Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji ostvari rezidentni obveznik koji je osnovan u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi ne ulazi u poresku osnovicu,
  • da obveznik koji je osnovan u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi ne utvrđuje kapitalni dobitak, odnosno gubitak u skladu sa članom 27. važećeg Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • da rezidentni obveznik koji iz druge države ostvari prihode od usluga na koje je plaćen porez po odbitku u toj drugoj državi, može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica u Republici za iznos poreza po odbitku plaćenog u toj drugoj državi.

Predlaže se primena na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2020. godini, osim odredbe koja se odnosi na priznavanje rashoda utvrđenog u bilansu uspeha banke po osnovu umanjenja duga koji snosi banka u visini utvrđenoj u skladu sa zakonom kojim je uređena konverzija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, za koju je predložena primena na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu.

O svim predloženim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica detaljno se možete informisati u narednom broju časopisa Revizor, kao i IPC elektronskim paketima.