PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Datum objave: 29-05-2018


U skupštinsku proceduru upućen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju na usvajanje, čime se unapređuju postojeća rešenja Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 (dr. zakon), 71/2012 (Odluka US), 83/2014 i 113/2017) u oblasti namirenja potraživanja poverilaca po osnovu posebne vrste ugovora - ugovora o finansijskom obezbeđenju. Podsećamo da je Predlog Zakona o finansijskom obezbeđenju takođe upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje, i on treba da bude usvojen zajedno sa Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.

 

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju ne dovode se u pitanje ni cilj ni načela stečajnog postupka, već se uspostavlja poseban oblik, odnosno režim namirenja za poverioce, čija su potraživanja obezbeđena finansijskim obezbeđenjem, koje je u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravilima, standardima i praksom koja je ustanovljena u zemljama Evropske unije.

 

Usvajanjem Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i Predloga Zakona o finansijskom obezbeđenju (objavili smo pre nekoliko dana razloge donošenja Zakona o finansijskom obezbeđenju) treba da se postigne najveća moguća pravna sigurnost i da se otklone dileme koje bi u praksi mogla da imaju lica koja učestvuju u sprovođenju stečajnog postupka.