Predložene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum objave: 28-10-2019


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijsklom i invalidskom osiguranju (dalje: Predlog zakona).

Najznačajnija predložena izmena Zakona o penzijsklom i invalidskom osiguranju (dalje: Zakon o PIO) odnosi se na uvođenje "švajcarskog modela" u pogledu  usklađivanja penzija. Naime, predloženo je da se penzija usklađuje u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o kretanju prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije i kretanju potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine.

Osim navedenog, Predlogom zakona predviđeno je, i:

  • usklađivanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja sa propisima o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, tako što se utvrđuje da je penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno;
  • da status osiguranika samostalnih delatnosti imaju i lica  koje na teritoriji Srbije rade za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u našoj zemlji i lica koja obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika;
  • izjednačavanje vanbračne zajednice sa brakom u vezi sa ostvarivanjem prava na porodičnu penziju;
  • da se u staž osiguranja sa efeketivnim trajanjem kada se doprinos plaća po isteku roku utvrđenog zakonom, utvrđuje vreme na koje se uplata doprinosa odnosi, tako što se iznos doprinosa dovodi u odnos sa najnižom mesečnom osnovicom važećom u momentu uplate doprinosa;
  • da osiguranici koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica kao i lica koja su hranitelji, pravo na starosnu penziju ili prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje ovih prava kao i ostali osiguranici koji ovo pravo stiču u skladu sa Zakonom o PIO;
  • uređivanje isplate i visine nakande pogrebnih troškova posebnim poglavljem, kojim se utvrđuje obaveza Fonda PIO da licu koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije, isplatiti naknadu pogrebnih troškova do visine iznosa te naknade na osnovu original računa;
  • brisanje odredbi Zakona o PIO kojima se uređuje pravo na specijalna pomagala za čitanje i pisanje, s obzirom da ovo pravo po svojoj prirodi i karakteru pripada propisima o zdravstvenom osiguranju.