Predloženo je ukidanje privremenog uređivanja osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava

Datum objave: 26-10-2019


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (dalje: Predlog zakona) i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predlogom zakona predviđno je da Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (dalje: Zakon) prestaje da važi 1. januara 2020. godine.

Predlogom zakona predviđeno je, i:

  • da će se za obračun i isplatu plata kod direktnih i indirektnih korisnika republičkog budžeta i budžeta lokalnih vlasti, kao i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja primenjivati osnovica u visini koja je utvrđena u skladu sa zakonom u trenutku stupanja na snagu Zakona o prestanku važenju Zakona (1. januar 2020. godine),
  • da će javna preduzeća i pravna lica osnovana od strane tih preduzeća, javne agencije, kao i pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala, odnosno više od 50% glasova u organima upravljanja i  druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, za obračun i isplatu plata, odnosno zarada primenjivati osnovicu u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona.