Predlozi Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji

Datum objave: 17-09-2019


Vlada Republike Srbije usvojila je Predloge Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji i uputila ih Skupštini Republike Srbije na razmatranje.

U Predlogu zakona o računovodstvu u odnosu na važeći Zakon o računovodstvu glavne predložene promene su:

 • razvrstavanje preduzetnika po veličini;
 • razvrstavanje grupa pravnih lica po veličini;
 • pravno lice, odnosno preduzetnik svojim opštim aktom kojim uređuje organizaciju računovodstva određuje vrste i oblik pomoćnih knjiga koje vodi (i ukoliko ne želi nije obavezan da vodi analitiku robe u maloprodaji);
 • uvođenje obaveze izdavanja elektronske fakture;
 • uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga, koji će voditi Agencija za privredne registre; uslov za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga je dobijena dozvola, koju izdaje Komora ovlašćenih revizora; uslov za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga je i da pružalac usluge ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (isto važi i za preduzetnika, s tim da je dozvoljeno da on sam može imati to zvanje);
 • dozvoljena je primena MSFI i malim i mikro pravnim licima (pod uslovom kontinuiteta – najmanje pet godina uzastopne primene);
 • mala pravna lica sastavljaju samo bilans stanja, bilans uspeha i napomene, što važi i za mikro pravna lica (osim mikro preduzetnika i mikro drugih pravnih lica koja ne bi sastavljala napomene);
 • pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja dostave Agenciji za privredne registre, redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu, najkasnije do 31. marta naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno;
 • pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. aprila naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno;
 • pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužni su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje dostave Agenciji predviđenu dokumentaciju najkasnije do:
  • - 30. juna naredne godine za redovne godišnje finansijske izveštaje;
  • - 31. jula naredne godine za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje;
 • kaznene odredbe su usklađene sa promenama u Zakonu;
 • prelaznim odredbama predviđeno je, između ostalog, sledeće:
  • a) podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine;
  • b) do početka primene podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18);
  • c) pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;
  • d) Registar iz člana 17. ovog zakona počinje sa radom 1. januara 2021. godine;
  • g) lica iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 5. tačka 3) ovog zakona koja su stekla profesionalna zvanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni list SRJ”, br. 46/96, 74/99, 22/01 i 71/01) i Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni list SRJ”, broj 71/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 55/04), mogu ta zvanja shodno koristiti za ispunjavanje zahteva iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 5. tačka 3).

Predlaže se da se najveći broj odredaba primenjuje od 1. januara 2020. godine.

U Predlogu zakona o reviziji u odnosu na važeći Zakon o reviziji glavne promene su:

 • regulisanje pitanja unutrašnje organizacije društava za reviziju;
 • regulisanje pitanja organizacije rada na zakonskoj reviziji;
 • određivanje sadržine izveštaja koje društva za reviziju dostavljaju Komori ovlašćenih revizora i Komisiji za hartije od vrednosti;
 • preciziranje profesionalne etike za revizore i profesionalnog skepticizma, nezavisnosti i objektivnosti;
 • način priprema za zakonsku reviziju i procena pretnji po nezavisnost revizora;
 • definisanje sadržine ugovora o reviziji;
 • preciziranje sadržaja izveštaja nezavisnog revizora;
 • društva za reviziju koja obavljaju reviziju društva od javnog interesa dužna su da predaju dodatni izveštaj Komisiji za reviziju subjekta revizije;
 • prenošenje nadležnosti za kontrolu društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora na Komisiju za hartije od vrednosti;
 • Komisija za hartije od vrednosti će sprovoditi nadzor nad obavljanjem revizije u smislu ovog zakona.

Predlaže se da se najveći broj odredaba primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Predloge navedenih zakona možete videti na linku https://www.srbija.gov.rs/prikaz/410961

Kao što se iz Predloga Zakona o računovodstvu vidi Ministarstvo finansija nije usvojilo naš stav da se za pružaoce računovodstvenih usluga ne uvodi profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva i revizije. Nadamo se da će ovo pitanje biti predmet razgovora u Skupštini Republike Srbije prilikom usvajanja ovog Zakona.

O daljim aktivnostima na usvajanju ovih zakona redovno i blagovremeno ćemo Vas informisati, a detaljno o predloženim zakonima možete se informisati u časopisu REVIZOR br. 20 i IPC elektronskim paketima.