Predstavljen novi projekat za evidenciju u turizmu pod nazivom "Turističke agencije"

Datum objave: 27-01-2023


Ministarstvo turizma i omladine, zajedno sa izvođačem projekta, predstavilo je 26. januara 2023. godine, turističkim agencijama novi projekat (novi modul) pod nazivom "Turističke agencije" u okviru postojećeg Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma.

Puštanjem u produkciju, novi modul predstavljaće obavezni način vođenja evidencija za sve turističke agencije.

Podsećamo da je, u skladu sa Zakonom o turizmu, turistička agencija dužna da u propisanom obliku, sadržini i načinu vodi evidenciju ugovora o posredovanju, kao i ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja, evidenciju programa putovanja i evidenciju prodatih turističkih putovanja, kao i da podatke iz evidencije unosi u centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma.

Sve dodatne informacije u vezi sa modulom "Turističke agencije" i budućim obukama zainteresovani mogu dobiti na internet adresama Ministarstva turizma i omladine (www.mto.gov.rs) i eTuriste (www.eturista.gov.rs), kao i na brojeve telefona: 011/3139-676, 011/3139-686 i 011/3149-670.