Primanja od otkupa stanova u svojini Grada Beograda uplaćuju se na uplatne račune javnih prihoda - obaveza obaveštavanja kupaca od 1. maja 2019. godine

Datum objave: 06-05-2019


Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019), uređeni su vrsta i pripadnost javnih prihoda, kao i to da se primanjima smatraju i primanja od prodaje nepokretnosti u svojini autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Imajući u vidu navedeno, potrebno je obavestiti sve kupce koji uplaćuju primanja od prodaje nepokretnosti u svojini Grada Beograda (od otkupa stanova u skladu sa čl. 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS", broj 104/2016)) da ta primanja, kao primanja koja pripadaju Gradu Beogradu uplaćuju na sledeći račun:

  • 840-30024845-84 - Grad Beograd - sredstva za otkup stanova

U pozivu na broj odobrenja treba postupiti kako je propisano Uputstvom o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenje ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", broj 17/2019), naime kod poziva na broj odobrenja u delu model uneti broj 97, a u nastavku je potrebno upisati:

  • Dvocifren kontrolni broj koji se izračunava po modelu 97
  • Šifru teritorije grada Beograd 501
  • Internu oznaku Sekretarijata 07
  • Broj za identifikaciju obveznika javnog prihoda po izboru (PIB, matični broj, broj rešenja i slično)
97
Broj modela
00
Kontr. Broj
501
Šifra teritorije
07
Interna oznaka
do 13 brojeva za identifikaciju obveznika odnosno uplatioca, prema opredeljenju direktnog korisnika

 

Potrebno je da ustanove koje su zaključile ugovor o otkupu stanova u svojini Grada Beograda da svim licima sa kojima imaju ugovor o otkupu dostave obaveštenje o broju računa na koji će ta lica vršiti uplate, pri čemu se to obaveštenje dostavlja počevši od 1.5.2019. godine. Takođe, ustanova treba da obavesti Sekretarijat i Sekretarijat za finansije o svim preduzetim merama.