Procedura overe kopije kod javnog beležnika

Datum objave: 14-11-2018


U skladu sa članom 26. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni glasnik RS", br. 93/2014, 22/2015 i 87/2018) predviđeno je da overavanjem kopije javni beležnik potvrđuje da je kopija određene isprave istovetna s kopiranom ispravom. S tim u vezi, poslednjom izmenom i dopunom ovog Zakona, a koja stupa na snagu 21. novembra 2018. godine, preciziran je način na koji se vrši overavanje kopije.

Naime, javni beležnik potvrđuje da je elektronska kopija isprave istovetna sa kopiranom, tako što u prisustvu podnosioca isprave izvrši sledeće radnje:

- prvo, podnetu ispravu javni beležnik digitalizuje;

- drugo, u digitalizovanu ispravu unese svoj kvalifikovani elektronski pečat;

Kvalifikovanim elektronskim pečatom javni beležnik potvrđuje da je elektronska kopija isprave istovetna podnetoj.