Propisan je novi Obrazac PP OPO-K - Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Datum objave: 18-03-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 21/2023 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji stupa na snagu 25. marta 2023. godine.

Ovim pravilnikom propisan je novi Obrazac PP OPO-K - Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (dalje: Obrazac PP OPO-K) i izvršena je izmena Obrasca PP OPO - Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (dalje: Obrazac PP OPO).

Prijave na Obrascu PP OPO-K primenjivaće se počev za poresku prijavu za drugi kvartal 2023. godine.

Poreski obveznici koji ostvaruju prihod za koji se poreska prijava podnosi kvartalno, za prvi kvartal 2023. godine podnose poresku prijavu na Obrascu PP OPO.

Detaljnije o izmenama i dopunama ovog pravilnika možete se informisati u časopisu REVIZOR br. 10, kao i IPC elektronskim paketima.