Propisan je novi Obrazac PPDG - 3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

Datum objave: 06-07-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 67/2021 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju koji je stupio na snagu 3. jula 2021. godine.

Izmenom i dopunom Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS", broj 90/2017, 38/2018 i 20/2019 i 19/2021 - dalje: Pravilnik), propisan je novi Obrazac PPDG-3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke.

Podsećamo da su u decembru 2020. godine izvršene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, …, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 44/2021), tako da se kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom smatra razlika između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarena prenosom:

  • investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova, otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju otvoreni investicioni fondovi;
  • investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi;
  • digitalne imovine.

S tim u vezi izvršeno je usaglašavanje odredaba ovog pravilnika kojim je uređeno popunjavanje poreske prijave PPDG-3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak.

Detaljnije o izmenama i dopunama ovog pravilnika možete se informisati u časopisu Revizor broj 15, kao i IPC elektronskim paketima.