PROPISAN JE UPLATNI RAČUN ZA POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA OD USLUGA

Datum objave: 28-02-2016


Novim Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS",  broj 16/2016), koji se  primenjuje od 1. marta 2016. godine, propisan je poseban račun za uplatu poreza po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica, jer se ne plaća na jedinstveni uplatni račun.

 

U skladu sa tim, za potrebe plaćanja poreza po odbitku na prihode nerezidentnih pravnih lica od usluga (sa primenom od 1. marta 2016. godine), propisan je račun:

 

- 840-711221843-46 - Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike koje se isplaćuju nerezidentima.

 

U pozivu na broj upisuje se broj odobrenja za plaćanje (BOP) koji dodeljuje Poreska uprava prilikom podnošenja poreske prijave na Obrascu PDPO/S. Prilikom plaćanja poreza koristi se šifra 253.