Propisana je sadržina Registra ponuđača i dokumentacija koja se podnosi uz prijavu za registraciju privrednih subjekata

Datum objave: 03-03-2020


Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019), donet je Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača ("Službeni glasnik RS", br. 17/2020). Pravilnik je stupio na snagu 29. februara 2020. godine, a u primeni je od 1. marta 2020. godine.

Propisana je sadržina Registra ponuđača (dalje: Registar) i dokumentacija koja se podnosi uz prijavu za registraciju privrednih subjekata.

Ponuđači koji su upisani u Registar u skladu sa ranije važećim propisima, prilažu Registru potvrde nadležnog suda, odnosno nadležne policijske uprave i nadležnog poreskog organa o nepostojanju razloga za isključenje iz postupka.