Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2019. godine

Datum objave: 11-09-2019


Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 46/94) pod 30. junom 2019. godine vrši se revalorizacija rata za prodate društvene stanove po ugovorima zaključenim u periodu od 19.7.1994. godine do 30.6.2019. godine. Revalorizacija po ugovorima zaključenim u ovom periodu vrši se dva puta godišnje, i to:

- 31. decembra tekuće godine za rate koje se otplaćuju od 1. januara naredne godine, kao i

- 30. juna tekuće godine za rate koje se otplaćuju od 1. jula do 31. decembra tekuće godine.

Prema izmenjenim odredbama člana 23. Zakona o stanovanju, revalorizacija se obračunava prema kretanju potrošačkih cena u Republici u polugodištu, a najviše do visine RASTA prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici za obračunski period.

PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji za period VI 2019/XII 2018

 

Indeks VI 2019/ XII 2018

u %

Izvor

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

102,4

2,4

60/2019

Potrošačke cene

101,7

1,7

50/2019

U skladu sa podacima iz navedene tabele revalorizacija rata i ostatka duga za prodate stanove zaključene u periodu od 19. jula 1994. godine do 31.12.2018. godine vrši se u skladu sa rastom potrošačkih cena u Republici u polugodištu, odnosno koeficijentom 0,017.

Sledeća revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga vršiće se pod 31. decembrom 2019. godine.