Revidirani parametri osnovnih makroekonomskih indikatora do kraja 2022. godine - inflacija i drugi parametri

Datum objave: 07-11-2022


U Obrazloženju za donošenje rebalansa republičkog budžeta - MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE REBALANSA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU, u posebnoj tabeli date su nove projekcije osnovnih makroekonomskih indikatora za 2022. godinu, sa uporednim podacima za prethodnu 2021. godinu i prethodnim procenama za 2022. godnu - podaci iz meseca novembra 2021. godine i juna 2022. godine. Podaci su dati u Prilogu, i to:

Prilog 1 - Procena osnovnih makroekonomskih indikatora

INDIKATORI

2021.

2022.
originalna procena
(nov. 2021.)

2022.
prethodna procena
(jun 2022.)

2022.
aktuelna procena

Stopa realnog rasta BDP, %

7,5

4,5

3,5

3,0

BDP u tekućim tržišnim cenama (u mlrd. dinara)

6.270,1

6.638,7

6.904,4

7.082,5

Stopa nominalnog rasta BDP, %

13,9

7,6

10,1

13,0

Izvori rasta: procentne promene u stalnim cenama

 

 

 

 

Lična potrošnja

7,8

3,7

3,1

3,9

Državna potrošnja

4,1

2,3

-0,4

0,5

Investicije u osnovna sredstva

15,9

6,4

3,0

0,0

Izvoz robe i usluga

19,5

9.4

9,0

11,3

Uvoz robe i usluga

17,7

7.6

8,6

12,7

Rast BDV po sektorima i neto poreza, %

 

 

 

 

Poljoprivreda

-5,7

0,5

0,5

-8,0

Industrija

6,3

6,5

3,7

2,1

Građevinarstvo

17,6

7,4

1,4

-5,7

Usluge

8,3

4,0

4,0

4,9

Neto porezi

8,3

4,0

4,0

4,7

Kretanje cena, %

 

 

 

 

BDP deflator

5,9

3,0

6,5

9,7

Potrošačke cene (godišnji prosek)

4,0

3,7

9,2

11,6

Kretanja u spoljnom sektoru (% BDP)

 

 

 

 

Spoljnotrgovinski bilans roba i usluga

-8,5

-7,7

-10,7

-13,0

Saldo tekućeg računa

-4,4

-4,2

-6,7

-9,0

Iz obrazloženja podataka datih u navedenoj tabeli, posebno ističemo deo koji se odnosi na projektovanu inflaciju. Naime, očekuje se da će inflacija pod negativnim uticajem faktora eksternog karaktera, pre svega, rasta cena energenata na svetskom tržištu, hrane i više uvozne inflacije nastaviti da se kreće iznad gornje granice cilja i u narednom periodu, ali da će biti na silaznoj putanji. Uzimajući u obzir dinamiku iz prvih devet meseci i izglede do kraja godine, očekuje se da će prosečna stopa inflacije u 2022. godini iznositi 11,6%, što je za 2,4 p.p. više od prethodne projekcije 9,2%.

Ovo povećanje će sigurno uticati i na promenu prvobitne projekcije stope inflacije za 2023. godinu (5,3%) date kod pripreme budžeta za 2023. godinu, što će biti  potvrđeno donošenjem revidirane Fiskalne startegije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.