Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana - 15. maj 2020. godine

Datum objave: 07-05-2020


Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-2R sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. maja 2020. godine.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica koja su u 2019. godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2019. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  • rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi,
  • nerezidenti koji su na teritoriji Republike Srbije ostvarili dohodak.

Neoporezivi iznos dohotka koji je ostvaren u 2019. godini iznosi 2.729.304,00 dinara.

Detaljnije o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu pisali smo u časopisu REVIZOR broj 8/2020 i časopisu BUDŽET broj 7/2020.