Rok za slanje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2021. godinu je 31. jul 2021. godine

Datum objave: 12-07-2021


Podsećamo da su obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine dužni da podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2021. godinu, najkasnije do 31. jula 2021. godine.  Kako je 31. jul subota, ovaj rok se pomera na prvi radni dan, a to je ponedeljak 2. avgust 2021. godine.

Prijava se podnosi na Obrascu 1 i može se podneti elektronski preko portala LPA (lpa.gov.rs), a za unos podataka u delu - Unos prijave, treba izabrati opciju: Prijava za utvrđivanje lokalne eko naknade.

Istovremeno, podsećamo da su obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine pravna lica i preduzetnici (uključujući i paušalce) čija se šifra delatnosti nalazi u Prilogu 1 Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Službeni glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019).