SET USVOJENIH ZAKONA SA DESETE SEDNICE

Datum objave: 30-12-2015


Narodna skupština Republike Srbije 29. decembra 2015. godine usvojila je zakone koji su se nalazili na dnevnom redu Desete sednice Drugog redovnog zasedanja, i to:

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,

 

- Zakon o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije,

 

- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banka za obnovu i razvoj,

 

- Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin

 

- Zakon o zadrugama,

 

- Zakon o privrednim komorama,

 

- Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije,

 

- Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode,

 

- Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti,

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu,

 

- Zakon o zaštiti zemljišta.