SPISAK KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU

Datum objave: 11-01-2016


 

Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 112/2015) posebno su evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu podataka Agencije za privredne registre, odnosno odgovarajućeg registra, kao i korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, a pripadaju javnom sektoru.

 

Novi Pravilnik stupio je na snagu 1. januara 2016. godine, od kada je prestao da važi Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 146/2014).