Stupio je na snagu Zakon o nauci i istraživanjima

Datum objave: 16-07-2019


Zakon o nauci i istraživanjima ("Službeni glasniku RS", br. 49/2019, dalje: Zakon) je stupio na snagu 16.07.2019. godine.

Zakonom se uređuje sistem nauke i istraživanja u Republici Srbiji, i to planiranje i ostvarivanje opšteg interesa u nauci i istraživanju, obezbeđivanje kvaliteta i razvoja naučnoistraživačkog rada, pravni položaj instituta, osnivanje i upravljanje institutima, sticanje zvanja istraživača, institucionalno finansiranje i finansiranje drugih programa od opšteg društvenog interesa, vođenje evidencije, kao i druga pitanja od značaja za sistem nauke i istraživanja.

Stupanjem na snagu Zakona prestaje da važi Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 – ispravka, 18/2010 i 112/2015), osim odredaba čl. 27a–27d koje se odnose na Centar za promociju nauke.

Uspostavljanje kombinacije projektnog i institucionalnog finansiranja je jedan od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona. Institucionalno finansiranje nauke i istraživanja (naučnoistraživačke delatnosti) od strane ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, će imati dve komponente: osnovnu, koja će obezbediti stabilno finansiranje i razvojnu, koja će zavisiti od stepena ispunjenosti parametara uspešnosti. Pored institucionalnog finansiranja naučnoistraživačke delatnosti obezbeđeno je i projektno finansiranje u skladu sa Zakonom o Fondu za nauku Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018).

Detaljnije o Zakonu možete pročitati u časopisima Budžet i Pravnik i elektronskim izdanjima IPC-a.