Ukinuta obaveza upotrebe pečata u postupcima javnih nabavki

Datum objave: 13-06-2019


Uprava za javne nabavke donela je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Službeni glasnik RS”, broj 41/2019, dalje: Pravilnik), koji stupa na snagu 19. juna 2019. godine.

Donošenjem Pravilnika, izvršena je dopuna uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu koje sada, kao obavezan element sadrži i obaveštenje ponuđačima da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna. Na ovaj način su i postupci javnih nabavki usklađeni sa izmenjenim Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018 i 95/2018).