UPRAVA ZA TREZOR OBJAVILA OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Datum objave: 06-02-2018


 

Uprava za trezor je na svojoj internet strani dala Obaveštenje o početku rada Centralnog registra faktura. 

 

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017) uvedena je obaveza registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, počev od 1. marta 2018. godine

 

U vezi sa navedenim, od 6. februara 2018. godine u Upravi za trezor počinje registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura. Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema Korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura  ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018). 

 

Obaveštenje sadrži:

 

1) Korisnička dokumentacija, registracija i pristup registrovanih korisnika Centralnom registru faktura dostupni su na internet adresi https://crf.trezor.gov.rs/

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravi za trezor na adresu elektronske pošte crf@trezor.gov.rs.

 

2) Dokumentacija za CRF:

 

Link za registraciju: https://crf.trezor.gov.rs/

 

Link za korisničko uputstvo: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

 

Ovlašćenje administratoru za rad u CRF (Obrazac CRF- 4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

 

Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac CRF-5):  https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/