UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREMEOBJAVLJENA JE U

Datum objave: 25-06-2018


 

Ovom uredbom se bliže uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, osim poreza na dodatu vrednost.

 

Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme, osim poreza na dodatu vrednost, ostvaruje se ukoliko je oprema koja se uvozi na osnovu uloga stranog ulagača, oprema koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo.

 

Oprema koju veliko privredno društvo uvozi po osnovu uloga stranog ulagača mora biti nova.

 

Oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga stranog ulagača ne može se otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe, u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa članom 104. Carinskog zakona.

 

Uredbom su bliže uređeni uslovi za ostvarivanje navedene povlastice kao i visina sredstava podsticaja.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", tj. 30.6.2018. godine.