Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2020. godine

Datum objave: 23-01-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 5/2020 objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana, koji se primenjuju od 1. februara 2020. godine do 31. januara 2021. godine.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi su:

 

Usklađeni neoporezivi iznosi

 u članu 9. stav 1:

 

pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

69.789

stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

30.570

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.970

naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

5.353

novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

13.248

naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

101.900

u članu 18. stav 1:

 

naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

3.988

dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.394

naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

6.980

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

39.881

poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

9.970

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

19.939

pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

69.789

u članu 21a stav 2:

 

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.984

u članu 83. stav 4:

 

pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

101.900

u članu 85. stav 1:

 

nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

13.248