Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2023. godine

Datum objave: 28-01-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 6/2023 objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana, koji se primenjuju od 1. februara 2023. godine do 31. januara 2024. godine.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi su:

 

Usklađeni neoporezivi iznos

u članu 9. stav 1:

 

pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

87.799

stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

38.458

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

12.544

naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

6.735

novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

16.666

naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

128.198

u članu 18. stav 1:

 

naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

5.017

dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

3.012

naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

8.782

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

50.173

poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

12.544

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

25.085

pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

87.799

u članu 21a stav 2:

 

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

7.529

u članu 83. stav 4:

 

pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

128.198

u članu 85. stav 1:

 

nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

16.666