Usklađeni neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2024. godine

Datum objave: 27-01-2024


U "Službenom glasniku RS", broj 6/2024 objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana, koji se primenjuju od 1. februara 2024. godine do 31. januara 2025. godine.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi su:

 

Usklađeni neoporezivi iznos

u članu 9. stav 1:

 

pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9)

94.472

stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

41.381

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

13.497

naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29)

7.247

novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30)

17.933

naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31)

137.941

u članu 12b st. 1. i 2:

 

normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka 1

103.296

normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka 2

62.300

u članu 18. stav 1:

 

naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1)

5.398

dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

3.241

naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5)

9.449

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7)

53.986

poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8)

13.497

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9)

26.991

pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a)

94.472

u članu 21a stav 2:

 

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

8.101

u članu 83. stav 4:

 

pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1)

137.941

u članu 85. stav 1:

 

nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11)

17.933