Uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama

Datum objave: 12-07-2021


Uredbom o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama ("Službeni glasnik RS", broj 69/2021) koja stupa na snagu 17.7.2021, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine uređuju se uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama.

Elektronske fakture izdate u okviru transakcija koje uključuju dužnika koji je subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti i koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama mogu da se primaju preko sistema za upravljanje fakturama koji predstavlja veb aplikaciju koju uspostavlja i kojom upravlja odgovarajuća služba Vlade.

Registracija za pristup i korišćenje sistema za upravljanje fakturama vrši se u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/2021 - u daljem tekstu: Zakon) i internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Prijava na sistem za upravljanje fakturama vrši se preko veb portala - Sistem za upravljanje fakturama najmanje šemom srednjeg nivoa pouzdanosti elektronske identifikacije.

Svaka izmena u statusu elektronske fakture u sistemu za upravljanje fakturama se automatski prenosi u sistem elektronskih faktura. U slučaju neusaglašenosti podataka o statusu elektronske fakture, podatak o statusu elektronske fakture iz sistema elektronskih faktura će se smatrati verodostojnim.

Opširnije o ovoj temi pročitajte u časopisima Revizor br. 16 i Budžet br. 14, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.