Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama

Datum objave: 25-12-2019


Usvojen je novi Zakon o javnim nabavkama i objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 91/2019.

Zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine, osim odredaba:

 1. koje uređuju materijalnu nezavisnost predsednika i članova Republičke komisije, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona,
 2. koje uređuju obavezu organizacije nadležne za registraciju privrednih subjekata da omogući privrednim subjektima upis u registar ponuđača u skladu sa ovim zakonom, koje se primenjuju od 1. marta 2020. godine,
 3. čija je primena uslovljena danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Povodom usvajanja i početka primene novog Zakona o javnim nabavkama IPC u januaru organizuje 3 jednodnevna (Beograd, Novi Sad i Zlatibor) i jedno višednevno savetovanje (Zlatibor, 23-26. januar 2020), kako bi se što pre upoznali sa novinama koje donosi novi Zakon.

Nova zakonska rešenja omogućuju dalji razvoj modernog i efikasnog sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, usklađuju ga sa direktivama EU, unapređuju pravni okvir, obezbeđuju punu primenu elektronskih metoda komunikacije.

Ključne izmene koje donosi novi Zakon su:

 • Novi pragovi za primenu Zakona (pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje, uvođenje evropskih pragova);
 • Način dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;
 • Partnerstvo za inovacije - nova vrsta postupka javne nabavke u cilju razvoja i nabavke inovativnih dobara, radova ili usluga;
 • Upotreba elektronskog kataloga;
 • Poseban režim za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga;
 • Novi osnovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci i definisanje razloga za njegov raskid;
 • Ustanovljavanje nadležnosti Ministarstva finansija za kontrolu izvršenja ugovora o javnim nabavkama;
 • Novi način organizacije i obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki, pomoćnih poslova javnih nabavki i drugih poslova;
 • Jedinstveni rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava od deset dana, nezavisno od vrste postupka.

Ustanovljavanje nadležnosti prekršajnih sudova za vođenje prekršajnih postupaka za prekršaje propisane odredbama Zakona.