Usvojen je Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama

Datum objave: 17-05-2021


Vlada Republike Srbije usvojila je PREDLOG zakona o izmeni Zakona o akcizama i uputila ga u skupštinsku proceduru.

U cilju postepenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva iz oblasti oporezivanja akcizom alkoholnih pića, ovim zakonom predlažu se izmene koje se odnose na oporezivanje akcizom jakih alkoholnih pića.

Predlogom zakona o izmeni Zakona o akcizama predlaže se da se akciza na jaka alkoholna pića plaća u iznosu od 46.250,00 dinara na jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20oC, a da se akciza obračunava tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu.

Isto tako, predlaže se da proizvođači jakih alkoholnih pića koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju proizvedena alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o akcizama, budu dužni da sa stanjem na taj dan izvrše popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostave nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

Detaljnije o predloženoj izmeni Zakona o akcizama možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, kao i u narednom broju časopisa Revizor.