Usvojen je Zakon o elektronskom fakturisanju

Datum objave: 05-05-2021


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44 2021 - u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 7.5.2021. godine, a kojim se bliže uređuje izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između:

 • subjekata javnog sektora,
 • subjekata privatnog sektora,
 • subjekta javnog i subjekta privatnog sektora,

pri čemu subjekti

 • javnog sektora - obuhvataju opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski sistem, odnosno javno preduzeće u smislu zakona koji uređuje javna preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivoom države,
 • privatnog sektora - obuhvataju obveznike PDV, osim subjekta javnog sektora (pravna lica, preduzenici, ustanove, udruženja i dr.).

Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona, a to znači najkasnije do 7.11.2021. godine.

Rokovi primene Zakona:

 • obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu je od 1. januara 2022. godine;
 • obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora, je od 1. januara 2022. godine;
 • obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora, je od 1. jula 2022. godine;
 • obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost je od 1. januara 2022. godine;
 • obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora je od 1. januara 2022. godine;
 • obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine;
 • obaveza izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuje se od 1. januara 2023. godine;
 • obaveza elektronskog evidentiranja PDV, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora, primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

Opširnije o navedenom zakonu možete pročitati u našim časopisima Revizor br. 11/2021 i Budžet br. 10/2021, kao i u elektronskoj bazi IPC-a.