Utvrđena visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci za 2020. godinu

Datum objave: 01-11-2019


Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Službeni glasnik", dana 26. septembra 2019. godine, doneo je Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2020. godini.

Visina naknade po kucanom redu teksta iznosi 318,75 dinara bez PDV ukoliko se tekst preda u elektronskoj formi, a 471,67 dinara bez PDV po kucanom redu teksta ukoliko se tekst preda u štampanoj formi.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 76/2019, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.