UTVRĐENI USLOVI, POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

Datum objave: 23-07-2018


 

Na osnovu člana 38. st. 2. i 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) donet je Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 56/2018, dalje: Pravilnik, koji je stupio na snagu 18. jula 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ("Službeni glasnik RS", broj 1/2002).

 

Ovim pravilnikom utvrđuju se:

 

- bliži uslovi, postupak i način ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kao i

 

- sastav, nadležnost i način rada komisije koja daje mišljenje o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta i nivou funkcionalnosti dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

 

→ Detaljnije o ovoj Uredbi pretplatnici IPC-a mogu se informisati 23. jula 2018. u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor i  Budžet (štampana izdanja).