Uvoz maski i rukavica za sopstvene potrebe, za vreme trajanja epidemije COVІD 19

Datum objave: 27-03-2020


Uprava carine je Aktom broj 148-II-483-14-9/2020 od 25.3.2020. godine, koji sledi u nastavku, dala bliža objašnjenja za uvoz maski i rukavica za sopstvene potrebe.

* * *

Veliki broj pravnih lica obraćao se nadležnim telima sa pitanjem na koji način se može izvršiti uvoz maski i rukavica u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19, tj. suzbijanjem njenog širenja. Shodno tome, Vlada je donela odluku da pravna lica, bez obzira na delatnost, mogu uvoziti maske i rukavice u navedene svrhe.

To je dopušteno uz jasno ograničenje da nije dozvoljena distribucija, prodaja trećim licima niti bilo kakva trgovina tom robom, jer je odluka doneta kako bi se dodatno zaštitili radnici koji nisu u mogućnosti da u ovom periodu rade od kuće.

Shodno tome, ovom prilikom vas obaveštavamo da, u vreme trajanja epidemije COVІD 19, maske i rukavice mogu uvoziti pravna lica, bez obzira na delatnost, s tim da su ista dužna da se obrate Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, radi dobijanja mišljenja da nije potrebno pribaviti rešenje o registraciji medicinskog sredstva, kao i graničnoj sanitarnoj inspekciji koja će utvrđivati zdravstvenu ispravnost/bezbednost tih proizvoda.

U skladu sa napred navedenim, prilikom uvoza maski i rukavica, u napred navedene svrhe, potrebno je priložiti:

Mišljenje Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije da se konkretne maske ili rukavice ne smatraju medicinskim sredstvom,

Rešenje ili potvrdu graničnog sanitarnog inspektora, bez obzira na to da li se maske/rukavice svrstavaju u tarifnu oznaku koja je u ISCS-u povezana sa šiframa U65/165 ili ne, i

Izjavu uvoznika da se maske/rukavice uvoze u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19.

Napred navedene isprave potrebno je upisati u rubriku 44 JCI uz pripadajuće šifre.

* * *